Close
beak

Składy Komisji 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 KWIETNIA 2017 - 13:34, Traczyk Ewa

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady - [szczegóły]

Komisja Rewizyjna

 1. Maciej Wyszyński - Przewodniczący
 2. Paweł Terlecki - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Czaykowski
 4. Paweł Lech
 5. Maria Łukaszewicz
 6. Paulina Piechna-Więckiewicz
 7. Anna Maria Rożek

Zakres działania:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Piotr Mazurek - Przewodniczący
 2. Cezary Jurkiewicz - Wiceprzewodniczący
 3. Ewa Łuczyńska - Wiceprzewodnicząca
 4. Filip Frąckowiak
 5. Tomasz Tretter
 6. Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 • taksówki,
 • wnioski o odwołanie ławników.


Komisja Budżetu i Finansów
 1. Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca
 2. Dorota Lutomirska - Wiceprzewodnicząca
 3. Alicja Żebrowska - Wiceprzewodnicząca
 4. Izabela Chmielewska  
 5. Dariusz Figura
 6. Piotr Guział
 7. Marcin Hoffman
 8. Agnieszka Jakowicka
 9. Ewa Malinowska-Grupińska
 10. Piotr Mazurek
 11. Paulina Piechna-Więckiewicz
 12. Jarosław Szostakowski
 13. Piotr Szyszko
 14. Maciej Wyszyński
 15. Małgorzata Żuber-Zielicz

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Komisja Edukacji i Rodziny
 1. Małgorzata Żuber-Zielicz - Przewodnicząca
 2. Rafał Dorosiński - Wiceprzewodniczący
 3. Paulina Piechna – Więckiewicz - Wiceprzewodnicząca
 4. Mariusz Frankowski
 5. Marta Jezierska
 6. Cezary Jurkiewicz
 7. Dariusz Karczmarczyk  
 8. Ewa Masny-Askanas
 9. Ewa Smalcerz 
 10. Jarosław Szostakowski
 11. Iwona Wujastyk

Zakres działania:

 • oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
 • polityka prorodzinna.


Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 1. Iwona Wujastyk  - Przewodnicząca
 2. Michał Bitner - Wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Soin - Wiceprzewodnicząca
 4. Izabela Chmielewska
 5. Ewa Janczar
 6. Michał Kondrat
 7. Maria Łukaszewicz
 8. Krystyna Prońko
 9. Aleksandra Sheybal-Rostek
 10. Edmund Świderski
 11. Paweł Terlecki  

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
  i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • lokalny transport zbiorowy.

Komisja Kultury i Promocji Miasta
 1. Małgorzata Zakrzewska - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Jakowicka - Wiceprzewodnicząca
 3. Michał Kondrat - Wiceprzewodniczący
 4. Filip Frąckowiak
 5. Aleksandra Gajewska
 6. Piotr Guział
 7. Lech Jaworski
 8. Ewa Łuczyńska
 9. Ewa Malinowska-Grupińska
 10. Waldemar Marszałek
 11. Anna Nehrebecka-Byczewska  
 12. Krystyna Prońko
 13. Anna Maria Rożek
 14. Monika Suska
 15. Piotr Żbikowski

Zakres działania:

 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury,
 • promocja m.st. Warszawy,
 • wznoszenie pomników,
 • stołeczne zabytki.

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

 1. Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca
 2. Filip Frąckowiak - Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Sheybal-Rostek - Wiceprzewodnicząca
 4. Mariusz Frankowski
 5. Piotr Żbikowski 

Zakres działania:

 • rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim  w m.st. Warszawie,
 • opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy.


Komisja Ładu Przestrzennego

 1. Michał Czaykowski - Przewodniczący  
 2. Dorota Zbińkowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Michał Bitner
 4. Piotr Guział
 5. Oskar Hejka
 6. Ewa Janczar
 7. Lech Jaworski
 8. Piotr Kalbarczyk
 9. Jolanta Kasztelan
 10. Ewa Masny-Askanas
 11. Daniel Mioduszewski
 12. Paulina Piechna-Więckiewicz
 13. Krystyna Prońko
 14. Aleksandra Sheybal-Rostek
 15. Agnieszka Soin
 16. Paweł Terlecki

Zakres działania:

 • ład przestrzenny,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 • geodezja i kartografia.

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Dariusz Figura - Przewodniczący
 2. Aleksandra Gajewska - Wiceprzewodnicząca
 3. Anna Pabisiak
 4. Piotr Szyszko
 5. Maciej Wyszyński
 6. Dorota Zbińkowska

Zakres działania:

 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • zieleń komunalna i zadrzewienie,
 • gospodarka odpadami;.

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom 

 1. Rafał Dorosiński - Przewodniczący
 2. Marta Jezierska - Wiceprzewodnicząca
 3. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 4. Anna Nehrebecka-Byczewska
 5. Paulina Piechna-Więckiewicz
 6. Ewa Samonek
 7. Gabriela Szustek 
 8. Joanna Wiśniewska-Najgebauer
 9. Alicja Żebrowska
 10. Małgorzata Żuber-Zielicz

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze,
 • program „Warszawa bez barier”,
 • opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Komisja Rozwoju Gospodarczego  
 1. Mariusz Frankowski - Przewodniczący
 2. Andrzej Kropiwnicki - Wiceprzewodniczący
 3. Oskar Hejka  
 4. Jolanta Kasztelan
 5. Dorota Lutomirska
 6. Dorota Zbińkowska

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
  zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze.

 

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

 1. Edmund Świderski - Przewodniczący
 2. Ewa Janczar - Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Bosak
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Ewa Masny-Askanas
 6. Tomasz Tretter
 7. Małgorzata Zakrzewska


Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • opiniowanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1. Paweł Lech - Przewodniczący
 2. Piotr Kalbarczyk - Wiceprzewodniczący
 3. Waldemar Marszałek - Wiceprzewodniczący
 4. Piotr Szyszko - Wiceprzewodniczący
 5. Aleksandra Gajewska
 6. Piotr Guział
 7. Tomasz Koziński
 8. Ewa Łuczyńska
 9. Piotr Mazurek
 10. Daniel Mioduszewski
 11. Monika Suska
 12. Paweł Terlecki
 13. Maciej Wyszyński


Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej.


Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Lech Jaworski - Przewodniczący
 2. Tomasz Koziński - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Bitner
 4. Cezary Jurkiewicz
 5. Piotr Kalbarczyk


Zakres działania:

 • zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy.

Komisja Zdrowia
 1. Marcin Hoffman - Przewodniczący  
 2. Monika Suska - Wiceprzewodnicząca
 3. Oskar Hejka
 4. Jolanta Kasztelan
 5. Paweł Lech
 6. Dorota Lutomirska
 7. Maria Łukaszewicz
 8. Ewa Samonek
 9. Gabriela Szustek 
 10. Iwona Wujastyk
 11. Alicja Żebrowska


Zakres działania:

 • ochrona zdrowia,
 • zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Rafał Dorosiński - Przewodniczący
 2. Izabela Chmielewska - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Bosak
 4. Jarosław Szostakowski
 5. Tomasz Tretter

Komisja Etyki

 1. Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca
 2. Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Bosak
 4. Michał Czaykowski
 5. Tomasz Koziński
 6. Anna Nehrebecka-Byczewska
 7. Gabriela Szustek 

Wyróżnienia