Close
beak

Statut Rady Seniorów 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: WTOREK, 16 PAŹDZIERNIKA 2018 - 11:21, Stańczak Anna
                                                                                    Załącznik
                                                                                   
od uchwały nr 181/XLII/2014
                                                                                    Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
                                                                                    z dnia 4 listopada 2014 r.

 

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.         1.  Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

 2.    Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

2)      pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

3)      współpraca z Warszawską Radą Seniorów;

4)      tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzenie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

5)      przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

§2.       Siedzibą i obszarem działania Rady jest Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

Rozdział 2

Kadencja i skład Rady

§3.         1.  W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:

1)     12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;

2)     jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;

3)     jeden przedstawiciel Rady Dzielnicy;

4)     jeden przedstawiciel Zarządu.

2.  Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

§4.          Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.

Rozdział 3

Tryb wyboru członków Rady

§5.          1.   Członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Zarząd Dzielnicy.

2.     Przedstawiciela Rady Dzielnicy wskazuje Rada Dzielnicy w drodze uchwały.

3.     Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające na terenie Dzielnicy.

4.     Zarząd Dzielnicy może odwołać członka Rady na wniosek 2/3 składu Rady lub podmiotu, który go wskazał.

§6.          Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy odbywa się drodze głosowania, które zostanie poprzedzone procedurą zgłoszenia kandydatów do Rady określoną w §7.

§7.          1.   Procedura zgłoszenia kandydatów do pierwszej kadencji Rady rozpoczyna się w ciągu 60 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. W kolejnych kadencjach procedura ta rozpoczyna się na 60 dni przed terminem upływu kadencji członka.

2.      Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów – zawierające informacje o formie, miejscu i terminie zgłaszania – umieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

3.      Termin zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.

4.      Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

5.      Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

1)     krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów;

2)     zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;

3)     zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;

4)     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;

5)     listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierająca imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

6.       Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy.

7.       W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 3 ust. 1 pkt. 1, Burmistrz w ciągu 14 dni organizuje spotkanie wyborcze.

8.       Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 1.

9.       Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami, głosuje na trzy osoby.

10.   W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów, w liczbie określonej w ust. 8, wraz z krótkimi informacjami o nich, ogłasza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

§8.            1.  Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.

2.      Wzór karty wyborczej zostanie opracowany przez Zarząd Dzielnicy.

3.      Ogłoszenie o głosowaniu umieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

4.      Ogłoszenie zawiera informację o formie, miejscu i terminie głosowania.

5.      Termin głosowania nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

6.      Kartę wyborczą składa się w następujących miejscach:

1)      w skrzynce wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy;

2)    na poczcie – na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.

7.      Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę wyklucza jej głos w procedurze głosowania.

8.      Karty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku kart przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

9.      Po upływie terminu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy.

10.  Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.

11.  Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców – w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 10.

12.  Listy, o których mowa w ust. 10 i 11, umieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Rozdział 4

Zasady działania oraz organizacja Rady

§9.          1.   Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne.

2.      W terminie 10 dni od dnia powołania członków Rady Burmistrz zwołuje pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy mu.

3.      Na pierwszym posiedzeniu Rada spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.

4.      W ciągu pierwszych trzech posiedzeń Rada opracowuje i przyjmuje regulamin pracy Rady oraz wybiera przewodniczącego spośród członków Rady.

5.      Posiedzenia zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Dzielnicy lub co najmniej 1/3 składu Rady.

6.      Posiedzeniami kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wyłoniony w trybie określonym w regulaminie pracy Rady.

7.      Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

8.      Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady.

9.      Rada może powołać zespoły zadaniowe, W skład zespołów mogą wchodzić osoby, które nie są członkami Rady.

10.  Uchwały, opinie, wnioski i inne ustalenia Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

11.  Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

12.  Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazuje Zarządowi Dzielnicy oraz Radzie Dzielnicy.

13.  Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, uchwały, opinie, wnioski i inne ustalania Rady podpisuje przewodniczący lub inny członek Rady wyłoniony w sposób określony w regulaminie prac Rady.

§10.      1.   Obsługę administracyjno – biurową oraz miejsce spotkań Rady zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy wskazana przez Burmistrza.

 2.     Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie,  dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§11.      Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 

Wyróżnienia