Close
beak

Uchwały Rady 2014-2018 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 9 LISTOPADA 2018 - 11:58, Stańczak Anna
  Numer uchwały  Data  W sprawie  Treść uchwały  Uwagi

1/I/2014

08.12.2014

wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

2/I/2014

08.12.2014

wyboru Wiceprzewodnicych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

3/I/2014

08.12.2014

wyboru Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

4/I/2014

08.12.2014

wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

5/II/2014

22.12.2014

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na 2015 rok

PDF

 

6/II/2014

22.12.2014

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

7/II/2014

22.12.2014 

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

8/II/2014

22.12.2014 

powołania i określenia zakresu działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 PDF

 

9/II/2014

22.12.2014 

ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

10/II/2014

22.12.2014

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

11/II/2014

22.12.2014 

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

12/II/2014

22.12.2014 

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

13/III/2015

15.01.2015

powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy

PDF

 

14/III/2015

15.01.2015

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy

PDF

 

15/III/2015

15.01.2015

uchwalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy

PDF

 

16/III/2015

15.01.2015

zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

17/III/2015

15.01.2015

zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

18/III/2015

15.01.2015

zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

19/III/2015

15.01.2015

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Ursus m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy

PDF

20/IV/2015

05.02.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

21/IV/2015

05.02.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

22/IV/2015

05.02.2015

odwołania radnego Waldemara Humięckiego ze składu Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

23/IV/2015

05.02.2015

przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

24/IV/2015

05.02.2015

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Panem D... G...

PDF

25/V/2015

05.03.2015

przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok

PDF

 

26/V/2015

05.03.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

27/V/2015

05.03.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

28/V/2015

05.03.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

29/V/2015

05.03.2015

zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

PDF

 

30/V/2015

05.03.2015

wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy do Rady Seniorów

PDF

31/VI/2015

01.04.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

32/VII/2015

23.04.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

33/VII/2015

23.04.2015

wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2014

PDF

34/VII/2015

23.04.2015

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy

PDF

35/VIII/2015

21.05.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

36/VIII/2015

21.05.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

37/VIII/2015

21.05.2015

zaopiniowania zmiany wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

PDF

 

38/IX/2015

18.06.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

39/IX/2015

18.06.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

40/IX/2015

18.06.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

41/XI/2015

09.07.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

42/XI/2015

09.07.2015

wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2014 rok

PDF

43/XI/2015

09.07.2015

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

44/XI/2015

09.07.2015

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

45/XII/2015

27.08.2015

zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

46/XII/2015

27.08.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

47/XII/2015

27.08.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

48/XII/2015

27.08.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

49/XII/2015

27.08.2015

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

50/XII/2015

27.08.2015

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o udzielenie pomocy finansowej Gminie Michałowice na realizację zadania pn. „wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Stanisława Bodycha na odcinku od ulicy Prawniczej do ul. Regulskiej we wsi Opacz Kolonia w Gminie Michałowice”

PDF

51/XII/2015

27.08.2015

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st Warszawy

PDF

52/XIII/2015

15.10.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

53/XIII/2015

15.10.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

54/XIII/2015

15.10.2015

wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

55/XIII/2015

15.10.2015

rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez członka Zarządu Dzielnicy, naruszenie praworządności i interesu skarżącego, a także przewlekłe załatwianie spraw przez Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Ursus

PDF

56/XIV/2015

26.11.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

57/XIV/2015

26.11.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

58/XIV/2015

26.11.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

59/XIV/2015

26.11.2015

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

PDF

 

60/XIV/2015

26.11.2015

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2016

PDF

61/XV/2016

21.01.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

62/XV/2016

21.01.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

63/XV/2016

21.01.2016

odwołania radnej Jolanty Dąbek ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

64/XV/2016

21.01.2016

odwołania radnego Rafała Włodarczyka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

65/XV/2016

21.01.2016

zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

66/XV/2016

21.01.2016

wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

67/XV/2016

21.01.2016

zlecenia przez Radę Dzielnicy Ursus kontroli w Wydziale Architektury i Budownictwa

PDF

68/XV/2016

21.01.2016

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

69/XVI/2016

18.02.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

70/XVI/2016

18.02.2016

zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 PDF

71/XVI/2016

18.02.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

 PDF

72/XVI/2016

18.02.2016

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2015

 PDF

73/XVI/2016

18.02.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

 PDF

74/XVI/2016

18.02.2016

przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2016

 PDF

75/XVI/2016

18.02.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

 PDF

76/XVI/2016

18.02.2016

zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 PDF

77/XVII/2016

14.03.2016

przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok

PDF

78/XVII/2016

14.03.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

79/XVIII/2016

21.04.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

80/XVIII/2016

21.04.2016

uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

81/XVIII/2016

21.04.2016

wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, za rok 2015

PDF

82/XVIII/2016

21.04.2016

rozpatrzenia skargi Pana Z... S... na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

83/XIX/2016

12.05.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

84/XIX/2016

12.05.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

85/XIX/2016

12.05.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

86/XIX/2016

12.05.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

87/XIX/2016

12.05.2016 wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

88/XX/2016

23.06.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

89/XX/2016

23.06.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

90/XX/2016

23.06.2016

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

91/XX/2016

23.06.2016

zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

92/XXI/2016

14.07.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

93/XXI/2016

14.07.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

94/XXI/2016

14.07.2016

wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2015 rok

PDF

95/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

96/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

97/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

98/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

99/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

100/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

101/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

102/XXII/2016

18.08.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

103/XXII/2016

18.08.2016 wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy

PDF

104/XXIII/2016

15.09.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

105/XXIII/2016

15.09.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

106/XXIII/2016

15.09.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

107/XXIII/2016

15.09.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

108/XXIII/2016

15.09.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

109/XXIII/2016

15.09.2016 rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Dzieci Warszawy w Warszawie na działania Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

110/XXIII/2016

15.09.2016 skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwał w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr ... przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie

PDF

111/XXIV/2016

13.10.2016 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

112/XXIV/2016

13.10.2016 wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

113/XXIV/2016

13.10.2016 skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9

PDF

114/XXV/2016

09.11.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

115/XXV/2016

09.11.2016

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ursus na rok 2017

PDF

116/XXV/2016

09.11.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

117/XXV/2016

09.11.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

118/XXV/2016

09.11.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

119/XXV/2016

09.11.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

120/XXVI/2016

08.12.2016

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

121/XXVIII/2017

04.01.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

122/XXVIII/2017

04.01.2017

skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9

PDF

123/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

124/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

125/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

126/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

127/XXIX/2017

02.02.2017

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016

PDF

128/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

129/XXIX/2017

02.02.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

130/XXIX/2017

02.02.2017

skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie

PDF

131/XXIX/2017

02.02.2017

przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017

PDF

132/XXX/2017 02.03.2017

przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

PDF

133/XXX/2017 02.03.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

134/XXX/2017 02.03.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

135/XXX/2017 02.03.2017

uchylenia uchwały Nr 130/XXIX/2017 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie

PDF

136/XXX/2017 02.03.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

137/XXXI/2017 14.03.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

138/XXXII/2017 20.04.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

139/XXXII/2017 20.04.2017 wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016

PDF

140/XXXIII/2017 18.05.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

141/XXXIII/2017 18.05.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

142/XXXIII/2017 18.05.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

143/XXXIII/2017 18.05.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

144/XXXIV/2017 08.06.2017

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

PDF

145/XXXIV/2017 08.06.2017

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

146/XXXV/2017 26.06.2017 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

147/XXXV/2017 26.06.2017 wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piastów polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64

PDF

148/XXXVI/2017 06.07.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

149/XXXVI/2017 06.07.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

150/XXXVII/2017 24.08.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF 

151/XXXVII/2017 24.08.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

152/XXXVII/2017 24.08.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

153/XXXVII/2017 24.08.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

154/XXXVIII/2017 21.09.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

155/XXXVIII/2017 21.09.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

156/XXXVIII/2017 21.09.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

157/XXXVIII/2017 21.09.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

158/XXXVIII/2017 21.09.2017

rozpatrzenia skargi Pani A. B. na działanie zarządu Dzielnicy Ursus

PDF

159/XXXVIII/2017 21.09.2017

odwołania radnej Jolanty Dąbek ze składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

160/XXXVIII/2017 21.09.2017

zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

161/XXXVIII/2017 21.09.2017

zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

162/XXXIX/2017 12.10.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

163/XXXIX/2017 12.10.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

164/XXXIX/2017 12.10.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

165/XXXIX/2017 12.10.2017

wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

166/XL/2017 05.12.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

167/XL/2017 05.12.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

168/XL/2017 05.12.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

169/XL/2017 05.12.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

170/XL/2017 05.12.2017

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok

PDF

171/XL/2017 05.12.2017

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2018

PDF

172/XL/2017 05.12.2017

wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

173/XL/2017 05.12.2017

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy etap II

PDF

174/XL/2017 05.12.2017

rozpatrzenia skargi Pana W... S... na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus

PDF

175/XL/2017 05.12.2017 rozpatrzenia skargi Pań B... i Z.... W... na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus

PDF

176/XL/2017 05.12.2017

wyboru Przedstawiciela Rady Dzielnicy do Rady Seniorów

PDF

177/XLI/2018 31.01.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

178/XLI/2018 31.01.2018 zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

179/XLI/2018 31.01.2018 odwołania Radnego Dariusza Pastora ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Usus m.st. Warszawy

PDF

180/XLI/2018 31.01.2018 zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

181/XLII/2018 15.02.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

182/XLII/2018 15.02.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

183/XLII/2018 15.02.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

184/XLII/2018 15.02.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

185/XLII/2018 15.02.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

186/XLII/2018 15.02.2018 przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018

PDF

187/XLII/2018 15.02.2018

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. ryżowej, stanowiących działki ewidencyjne nr 4/6, 4/3, 6/1 z obrębu 2-11-16, z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego

PDF

188/XLII/2018 15.02.2018

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030

PDF

189/XLIII/2018 15.03.2018

przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za rok 2017

PDF

190/XLIII/2018 15.03.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

191/XLIII/2018 15.03.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

192/XLIII/2018 15.03.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

193/XLIII/2018 15.03.2018

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2017

PDF

194/XLIII/2018 15.03.2018

rozpatrzenia ponownej skargi Pani A... B... na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus

PDF

195/XLIV/2018 05.04.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

196/XLIV/2018 05.04.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

197/XLIV/2018 05.04.2018

zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy

PDF

198/XLIV/2018 05.04.2018

zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDF

199/XLIV/2018 05.04.2018

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

PDF

200/XLIV/2018 05.04.2018

wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radną Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Panią Jolantą Dąbek

PDF

201/XLV/2018 17.05.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

202/XLV/2018 17.05.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

203/XLV/2018 17.05.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

204/XLV/2018 17.05.2018

wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2017

PDF

205/XLV/2018 17.05.2018

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

206/XLV/2018 17.05.2018

rozpatrzenia skargi firmy VIDI Sp. z o.o. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

207/XLV/2018 17.05.2018

 wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Panem Stanisławem Jasińskim

PDF

208/XLVI/2018 21.06.2018

wniosku z dnia 29 maja 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym p. Stanisławem Jasińskim

PDF

209/XLVII/2018 05.07.2018

uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

210/XLVII/2018 05.07.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

211/XLVII/2018 05.07.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

212/XLVII/2018 05.07.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

213/XLVII/2018 05.07.2018

skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 207/XLV/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r.

PDF

214/XLVII/2018 05.07.2018

wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy

PDF

215/XLVII/2018 05.07.2018

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

216/XLVII/2018 05.07.2018

wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

217/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

218/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

219/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

220/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

221/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

222/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

223/XLVIII/2018 23.08.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

224/XLVIII/2018 23.08.2018

skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 21 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 208/XLVI/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2018r.

PDF

225/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

226/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

227/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

228/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

229/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

230/XLIX/2018 20.09.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

231/XLIX/2018 20.09.2018

rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słoneczne Skorosze” na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

232/L/2018 20.09.2018

odwołania Członka Zarządu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

233/LI/2018 04.10.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

234/LI/2018 04.10.2018

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok

PDF

235/LI/2018 04.10.2018

wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok

PDF

236/LI/2018 04.10.2018

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

Uchwały Rady Dzielnicy Ursus od roku 2010 do roku 2014.

Wyróżnienia