Close
beak

Proces legislacyjny 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: WTOREK, 29 MARCA 2011 - 12:38, Stańczak Anna

Rada Dzielnicy wyraża swoją wolę w formie:
1) uchwał – gdy wola Rady Dzielnicy rodzi skutki prawne;
2) stanowisk – gdy wola Rady Dzielnicy nie rodzi skutków prawnych;
3) ustaleń – w sprawach procedowania na sesji.

Prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk przysługuje:
1) Radzie Miasta;
2) Prezydentowi;
3) Zarządowi Dzielnicy;
4) Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
5) klubowi radnych;
6) komisji Rady Dzielnicy;
7) grupie co najmniej 3 radnych;
8) grupie co najmniej 1,5% osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych przez Radę Miasta;
9) organowi uchwałodawczemu jednostki pomocniczej niższego rzędu w Dzielnicy.

Uchwały, stanowiska i wnioski formalne Rada Dzielnicy podejmuje w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że inne przepisy lub Statut stanowią inaczej.

Wyróżnienia