Close
beak

Sesje 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 12 GRUDNIA 2018 - 13:18, Stańczak Anna

 

Rada Dzielnicy obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń, we wszystkich sprawach, pozostających w zakresie działania dzielnicy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na pierwszej sesji Rada Dzielnicy wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Przewodniczący obrad organizuje prace Rady Dzielnicy oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji  i przestrzeganiem porządku obrad. Do wykonywania tych zadań może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.
Sesje Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Dzielnicy nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w miarę potrzeby, zawiadamiając o tym fakcie  najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji radnych, Prezydenta, członków Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Miasta oraz mieszkańców dzielnicy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy obowiązany jest także do zwołania sesji na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy może zwołać sesję uroczystą Rady Dzielnicy. Na sesji uroczystej nie podejmuje się uchwał.

Wyróżnienia