Close
beak

 

 

 

Komisje stałe lub doraźne powołuje Rada Dzielnicy, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. W przypadku powołania komisji doraźnej uchwała określa także okres na który została powołana komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych, każdy radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, Przewodniczący Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, radni nie będący członkami tej komisji oraz burmistrzowie dzielnic, bez prawa udziału w głosowaniu. Komisje przedstawiają Radzie Dzielnicy okresowe plany pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności. W sprawach należących do ich właściwości wyrażają wolę w formie uchwały. Posiadają również inicjatywę uchwałodawczą. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący ustalając terminy i porządek posiedzeń. Z jego upoważnienia może zastępować go wiceprzewodniczący komisji. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na wniosek 1/4 członków komisji lub Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

Wyróżnienia