Close
beak

Praca Rady 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: WTOREK, 18 LISTOPADA 2014 - 14:19, Stańczak Anna

Zadania Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy określone zostały w  Ustawie o ustroju m.st. Warszawy oraz w Statucie Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawa.
W skład Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi dwudziestu trzech radnych.

Do zadań tych należy w szczególności:
1) opiniowanie :
a) projektu Statutu Miasta i projektu Statutu Dzielnicy oraz ich zmian,
b) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru Dzielnicy,
d) projektów programów rozwoju Miasta oraz wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów zmian w podziale Miasta na dzielnice, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektu Załącznika Dzielnicowego,
g) wykonania budżetu Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
h) zakresu działania Dzielnicy, zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych  przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek pomocniczych niższego rzędu w Dzielnicy oraz określanie ich organizacji i zakresu działania;
3) wybór i odwołanie Burmistrza Dzielnicy i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy;
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Dzielnicy;
5) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie i ich członków;
7) występowanie do Rady Miasta z wnioskami o przekazanie Dzielnicy zadań i kompetencji z zakresu właściwości Miasta;
8) zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla Dzielnicy.


Dodatkowo Rada Dzielnicy powołuje Komisję Rewizyjną oraz może powoływać inne komisje stałe lub doraźne, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy.
Rada Dzielnicy obraduje na sesjach.  

Wyróżnienia