Close
beak

Statut 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 25 KWIETNIA 2016 - 14:17, Stańczak Anna

 Statut MRD

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 80/XVIII/2016

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 21 kwietnia 2016r.

Statut

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

miasta stołecznego Warszawy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.           Statut określa cele i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDU oraz zasady działania i tryb wyboru jej członków.

2.           MRDU działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwał Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

§ 2

Siedzibą MRDU jest Dzielnica Ursus miasta stołecznego Warszawy.

§ 3

MRDU ma prawo używania logo i barw Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy", logo MRDU określonego i zatwierdzonego uchwałą przez Radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus oraz pieczęci określonej w załączniku do Statutu.

§ 4

1.     MRDU składa się z radnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Dzielnicy Ursus oraz mieszkańców dzielnicy Ursus, którzy uczęszczają do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych w innej dzielnicy m.st. Warszawy, o ile kadencję rozpoczęli jako uczniowie szkół położonych na terenie Dzielnicy Ursus.

2.     Liczba radnych zależy od liczby uczniów danej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej położonej na terenie Dzielnicy Ursus. Wymagany jest następujący przelicznik:

1)      1 mandat - do 100 wyborców,

2)      2 - 3 mandaty - od 101 do 300 wyborców,

3)      4 mandaty – powyżej 300 wyborców.

3.     Kadencja MRDU trwa 3 lata. Okres pierwszej kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania się MRDU.

4.     Pierwsze posiedzenie MRDU w nowym roku szkolnym jest zwoływane przez Przewodniczącego MRDU i powinno się odbyć nie później niż do dnia 15 października.

5.     Miejsce i czas posiedzenie podawane są do wiadomości na stronach internetowych oraz dostarczane do szkół drogą urzędową. Informacja jest podawana do wiadomości nie później niż do dnia 15 września.

6.     Wybór radnych MRDU przez Samorządy Uczniowskie szkół odbywa się do końca września i jest niezwłocznie podawany do wiadomości Przewodniczącego MRDU.

7.     W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 6, MRDU rozpoczyna obrady w niepełnym składzie.


 

§ 5

MRDU w swoich działaniach kieruje się interesem młodzieży.

§ 6

1.      Celem działania MRDU jest:

1)      promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

2)      upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

3)      integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Ursus;

4)      podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Ursus i miasta stołecznego Warszawy;

5)      organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

2.      Cele realizowane są poprzez:

1)      przedstawianie opinii o projektach uchwał Rady Dzielnicy Ursus w sprawach dotyczących młodzieży, w szczególności z zakresu edukacji, kultury, sportu, rekreacji, spraw społecznych i ekologii;

2)      kierowanie wniosków do komisji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;

3)      inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;

4)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Ursus w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;

5)      nadawanie tytułu Honorowego Radnego MRDU;

6)      przyznawanie w drodze uchwały honorowych patronatów MRDU.

§ 7

1.     Honorowy Radny MRDU jest to szczególny tytuł nadawany osobie, która wyróżniła się aktywną, godną naśladowania postawą działania w MRDU. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus może zgłosić każdy radny MRDU. Honorowy Radny nabywa prawo udziału w sesjach MRDU po zakończeniu jego kadencji w radzie jako jej organ doradczy. Jest informowany o terminach sesji MRDU oraz może uczestniczyć w organizowanych przez nią inicjatywach. Honorowemu Radnemu MRDU nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.

2.     Honorowy Patronat może być przyznany działaniom związanym z celami statutowymi MRDU określonymi w § 6 Statutu na wniosek złożony przez organizatora danej inicjatywy. Po otrzymaniu pisemnej informacji o udzieleniu Honorowego Patronatu, organizator może umieszczać informacje o tym fakcie oraz logo MRDU na materiałach promujących działanie.

§ 8

Do zadań MRDU należy:

1)     wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDU i pozostałych członków Prezydium MRDU, zwanego dalej „Prezydium”;

2)     powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;

3)     przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;

4)     podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego MRDU i przeprowadzania wyborów uzupełniających;

5)      wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;

6)     podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach należących do zakresu działań MRDU;

7)     prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się na terenie Dzielnicy Ursus;

8)      proponowanie zmian w Statucie MRDU, na zasadach określonych w § 20 Statutu.


 

Rozdział II

Organizacja MRDU

§ 9

1.     Organem MRDU jest Prezydium. Prezydium składa się z:

1) przewodniczącego MRDU;

2) dwóch wiceprzewodniczących;

3) sekretarza.

2.      Do kompetencji Prezydium należy:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami MRDU;

2)      przygotowywanie projektów uchwał, opinii i wniosków;

3)      koordynacja działań MRDU na portalach społecznościowych;

4)      przygotowywanie porządku obrad MRDU.

3.      MRDU wybiera członków Prezydium spośród radnych MRDU, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3 statutowego składu MRDU, w głosowaniu tajnym.

4.     Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 statutowego składu MRDU na wniosek ¼ składu Rady.

5.     Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na następnym spotkaniu, licząc od zgłoszenia wniosku.

6.      Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.

7.      W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium. Powołanie nowych członków odbywa się niezwłocznie.

8.     Prezydium pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego prezydium zgodnie z trybem określonym powyżej.

§ 10

1.      Do kompetencji przewodniczącego MRDU należy:

1)      reprezentowanie MRDU na zewnątrz;

2)      zwoływanie sesji MRDU;

3)      przewodniczenie obradom MRDU.

2.     W przypadku nieobecności przewodniczącego MRDU, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. W wypadku, gdy przewodniczący nie wyznaczy żadnego z wiceprzewodniczących do pełnienia obowiązków, przejmuje je na okres nieobecności przewodniczącego starszy wiekiem wiceprzewodniczący.

3.      Do kompetencji sekretarza należy:

1)      prowadzenie dokumentacji MRDU;

2)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRDU;

3)      sporządzanie protokołów z sesji MRDU i posiedzeń Prezydium;

4)      stwierdzanie quorum.

4.      W przypadku nieobecności sekretarza jego obowiązki pełni młodszy wiekiem wiceprzewodniczący.

5.      Przewodniczący i sekretarz MRDU nie mogą być przewodniczącymi komisji MRDU.

§ 11

1.      Sesje MRDU nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz wakacji. Nie dotyczy to posiedzeń komisji.

2.      Sesje MRDU zwołuje przewodniczący MRDU. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji przewodniczący zawiadamia o terminie i miejscu sesji:

1)      Radnych MRDU;

2)      Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;

3)      Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

3.      Sesje MRDU powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz § 13 ust. 1.

4.      Jeżeli przez 4 miesiące przewodniczący MRDU nie zwoła sesji, następuje samorozwiązanie się MRDU.

§ 12

Z inicjatywą podjęcia uchwały, wyrażenia opinii lub skierowania wniosku może wystąpić każdy radny MRDU.

§ 13

1.      MRDU obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej 1/3 określonego w Statucie składu MRDU (quorum). W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący MRDU podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.

2.     MRDU podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

3.      Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych lub na wniosek 1/4 obecnych radnych.

4.      Radni MRDU głosują poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu tajnym radni MRDU głosują kartami opatrzonymi pieczęcią.

§ 14

1.     MRDU ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy komisji.

2.     Komisje problemowe podlegają MRDU, w szczególności przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

3.      Komisje wybierają swoich przewodniczących.

4.      Komisje mogą wybrać zastępców przewodniczącego.

§ 15

1.     MRDU powołuje Komisję Rewizyjną.

2.     W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum dwóch radnych MRDU, z wyjątkiem członków Prezydium.

3.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)          kontrola zgodności działania MRDU i poszczególnych radnych MRDU ze Statutem;

2)          kontrola wykonywania uchwał MRDU przez Prezydium;

3)          opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

Rozdział III

Radni MRDU

§ 16

1.      Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni MRDU składają ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Dzielnicy Ursus i miasta stołecznego Warszawy".

2.      Rotę ślubowania odbiera Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus.

§ 17

Radny MRDU ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do organów MRDU;

2)      wybierać i być wybieranym jako delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;

3)      zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy w MRDU;

4)      składać interpelacje i zapytania w sprawach związanych z działalnością MRDU;

5)      uczestniczyć w pracach komisji MRDU;

6)      uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności MRDU;

7)      wnioskować o zmianę porządku obrad sesji MRDU;

8)      zabierać głos w czasie obrad.

§ 18

Radny MRDU ma obowiązek:

1)      przestrzegać Statutu oraz uchwał MRDU;

2)      brać czynny udział w pracach MRDU i komisji, której jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach MRDU;

3)      informować młodzież o działalności MRDU;

4)      wykonywać uchwały MRDU;

5)      w razie nieobecności na posiedzeniu MRDU bądź komisji, przedstawiać ustne bądź pisemne usprawiedliwienie sekretarzowi MRDU w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaniu przyczyny nieobecności.

§ 19

1.     Mandat radnego MRDU wygasa w wyniku rezygnacji, ukończenia szkoły średniej, ukończenia kadencji lub odwołania przez podmiot, który reprezentuje.

2.     W przypadku nieobecności Radnego w trakcie trzech kolejnych sesji MRDU bez ważnego usprawiedliwienia, MRDU podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego.

3.     W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Przewodniczący MRDU zwraca się do Samorządu Uczniowskiego reprezentowanej przez radnego szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do MRDU.

4.     W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego podmiot, który Radny reprezentował w MRDU uzupełnia skład o nowego delegata.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20

Statut MRDU i jego zmiany są uchwalane przez Radę Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii MRDU lub na wniosek MRDU.

§ 21

Środki finansowe na realizację celów statutowych MRDU zapewnia Dzielnica Ursus.

§ 22

1.     Do czasu wydelegowania przez wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne leżące na terenie Dzielnicy Usus m.st. Warszawy radnych ze szkół, pod pojęciem statutowego składu MRDU (quorum), rozumie się liczbę radnych zgodnie z § 4 ust. 2, którzy zostali wydelegowani i objęli swoje obowiązki przez złożenie ślubowania.

2.     Jeżeli podczas sesji stwierdzi się obecność przekraczającą dotychczasowy skład statutowy MRDU, to zwiększa się go do większej wartości stwierdzonej przez sekretarza.

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:

Wzór pieczęci:

MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY URSUS

M.ST. WARSZAWY

Plac Czerwca 1976r. Nr 1

02-495 Warszawa

 

Wyróżnienia