Close
beak

Młodzieżowa Rada Dzielnicy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 8 MARCA 2017 - 10:50, Stańczak Anna

       Rada       Prezydium Rady MRD

Program Młodzież w działaniu 

Uchwały MRDU

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus

       Młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tworzy wspólnotę samorządową będącą wspólnotą społeczności uczniowskich. Rada ma charakter konsultacyjny. Rada składa się z 16 radnych.  

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
 5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadaniem Młodzieżowej Rady jest:

 1. przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk;
 2. inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;
 4. wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDU i pozostałych członków Prezydium MRDU - zwanego dalej Prezydium;
 5. powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;
 6. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka MRDU i przeprowadzania wyborów uzupełniających;
 8. nadawanie tytułu honorowego radnego MRDU;
 9. wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
 10. prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy;
 11. proponowanie zmian w Statucie MRDU, na zasadach określonych w § 25.

   Wyróżnienia