Close
beak

Praca Rady 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 15 GRUDNIA 2010 - 16:44, Dardzińska Magdalena

Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

W skład Rady Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi sześćdziesięciu radnych.
Do zadań tych należy w szczególności:
- uchwalanie projektu statutu miasta, a po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów uchwalanie statutu
  miasta 
- powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta skarbnika miasta (głównego księgowego budżetu)
  oraz sekretarza miasta 
- uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania i udzielanie (lub nie)
  Prezydentowi absolutorium z tego tytułu 
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu 
- podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników 
- nadawanie honorowego obywatelstwa miasta

Dodatkowo Rada Miasta powołuje Komisję Rewizyjną oraz może powoływać inne komisje stałe lub doraźne, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy.
Rada Miasta obraduje na sesjach.       

Wyróżnienia