Close
beak

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 18 PAŹDZIERNIKA 2017 - 07:55, Traczyk Ewa

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
NA KADENCJĘ 2016-2019
Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2062, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – 74 ławników,
 2. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 7 ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 21 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15 ławników,
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 •  2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 31 października 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy).

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22/ 443-05-83, 443-05-84,  443-05-96, 443-05-97.

 Prezydent m.st. Warszawy
 Hanna Gronkiewicz-Waltz

Załączniki do pobrania:
>> wzór karty zgłoszenia

>> wzór listy poparcia kandydata na ławnika

>> wzór oświadczenia (władza rodzicielskiej)

>> wzór oświadczenia (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

>> wzór oświadczenia (spełnienie wymogów ustawowych)

>> formularz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika

>> dodatkowe informacje dla kandydatów na ławnika

>> wzór aktualnych zdjęć (zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego)

>> ogłoszenie (wersja pdf.)

Wyróżnienia